ПРАВИЛНИК ЗА СЕКЦИОННАТА СТРУКТУРА НА ИНСТИТУТ ЗА НЕЗАВИСИМИ ДИГИТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

СЕКЦИИ, СЪБРАНИЯ НА СЕКЦИИТЕ И СЕКЦИОННИ КОМИСИИ НА ИНДИТ

I.  Структурата на Институт за Независими Дигитални Изследвания и Технологи е изградена от Секции по професионални направления като в Устава са описани пет основни секции, които могат да бъдат допълвани впоследствие при поява на нови предложения или промяна на дадена инфоррмационна практика. В Устава са описани следните секции:

 1. Секция „Киберсигурност”: Всключва независими услуги от сферата на киберсигурността, Оценка на уязвимостта, API тестване за проникване, Тестване за проникване в мрежата, Тестване за проникване на уеб приложения, Тестване за проникване на мобилни приложения, Тестване на социалното инженерство, Управление на уязвимостите и др.
 2. Секция „Етично хакерство“: Включва некласифицирани, но работещи легални дейности на независими IT експерти, Работа с отворен код, Работа с бази-данни, Работа със стари бази-данни, Работа със софтуер с прекратени права, Работа с торенти и др.
 3. Секция „Фрилесърски услуги”: Включва различни фриленсърски услуги от сферата на инфомационните технологии: Цялостно изработка на сайтове или приложения (фул-стак), Графичен Дизайн, Уеб Дизайн, Програмиране, Работа с бази-данни, Отдалечена техническа помощ (хелп-деск), Фотография, Стрийминг-Услуги, Видео услуги, Аудио услуги и др.
 4. Секция „Онлайн Маркетинг“: Включва дейности от сферата на онлайн маркетинга, SEO, Маркетинг на социални мрежи, Инфлуенсърство, Имейл Маркетинг и др.
 5. Секция „Домейни и Хост”: Включва работа с управление на интернет и технологични регулации, Управление на домейни, Управление на хост, Управление на лични данни и др.
 6. Секция „Дигитално изкуство“: Включва творчески дейности в сферата на информационните технологии, Дигитален арт, Аудио-Видео Инсталации, NFT и др.
 7. Секция „Обща IT експертиза”: Включва всички неспоменати в другите Секции реализации на независими IT експерти, Дигитално посредничество, Кибер Валути и др.

II.  С решение на Общото събрание на ИНДИТ горният списък от секции може да бъде изменян, допълван или редуциран, следвайки развитието на информационните технологии.

III. Секционна комисия

1.  Съвещателен орган в работата на Секцията е Събранието на Секцията, където всеки член има право на един глас. Гласуването в Събранието на Секцията е явно и решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите, когато Уставът предвижда друго.

2.  Всяка Секция се ръководи от съответната Секционна комисия, която се номинира от Събранието на Секцията и е съставена от три-пет изявени правоспособни специалисти с практика и компетенции, отговарящи на утвърдените стандарти и норми.

3.  Събранието по Секция номинира за избор и Председател на Секционната комисия, който да организира работата ѝ.

4.  Така номинираните Секционни комисии и Председатели на Секционни комисии се избират от Общото събрание на Института и са с мандат от три години.

5.  Секционните комисии са оперативни органи за управлението на Института, чиито функции са:

 • Да изработват и утвърждават етични норми и стандарти за съответното професионално направление;
 • Да разглеждат заявленията на кандидатите за вписване в Регистъра и да дават оценка пред Управителния съвет за съответствие на всяка кандидатура персонално с утвърдените Стандарти за съответното професионално направление. Управителният съвет взима окончателното решение по всяка отделна кандидатура.
 • Да контролират спазването на етичните норми в даденото професионално направление и да предприемат мерки при констатиране на нарушения.

6. Секционните комисии се свикват на заседания най-малко един път на три месеца, както и на извънредни заседания при необходимост.

 • свикването на заседание се извършва от Председателя на Секционната комисия или по искане на 1/3 от членовете му;
 • уведомлението става лично (или по имейл) на всеки член за датата, часа и мястото на заседание и дневния му ред;
 • заседания на Секционната комисия се свикват задължително в отговор на сигнали, постъпили по повод нарушение на Стандарти за изпълнение на психологическите дейности за съответното професионално направление.

7. При възникване на нерешими за Секционните комисии ситуации те отнасят проблемите до Етичната комисия и Управителния съвет..