УСТАВ НА ИНСТИТУТ ЗА НЕЗАВИСИМИ ДИГИТАЛНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.1. Наименованието на организацията е „ИНСТИТУТ ЗА НЕЗАВИСИМИ ДИГИТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ (ИНДИТ)“ с равностойно изписване на английски език “INDIT“, наричано по-нататък за краткост „ИНСТИТУТА”.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл.2. Седалището и адресът на управление на института е в град София 1700, Ул. Екатерина Ненчева 3

ЦЕЛ
Чл.3. Основна цел на Института е да бъде независима, неправителствена и неполитическа платформа, която обединява български интернет предприемачи, които се финансират единствено от свои продукти и услуги и независими частни фондове, а не чрез правителствени, международни или корпоративни такива.
Чл.4. Мисията на Института е да бъде отговорната общност на независимите български интернет предприемачи на хората, науката и свободното развитието на Интернет като за тази цел:

ал. 1) Провежда Годишен Доклад за състоянието на независимия интернет в България;
ал. 2) Осъществява регулярна дейност за намиране, подпомагане или съхраняване на значими или печеливши независими български сайтове, продукти или услуги.
ал. 3) Подпомага начинаещи и независими български интернет предприемачи с набиращ популярност продукт или услуга, която се определя като недостатъчно печеливша или значима от стандартните финансови институции или корпоративни фондове за рисков капитал.

Чл. 5. Основните задачи на Института са: изследователски, организационни, образователно-методически и консултантски.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА
Чл.6. За постигане на основната си цел Институтът използва следните средства:

ал.1) Собствен независим ФОНД, който се образува от доброволни дарения от собственици на вече успешни интернет проекти.
ал.2) Изготвяне, издаване и продажба на електронни услуги, книги и научно-приложни продукти.
ал.3) Платена консултантска и експертна дейност;
ал.4) Изготвяне на платени научни и приложни анализи, консултации, изследвания, становища и експертни оценки;
ал.5) Провеждане на платени обучения и образователни програми;
ал.6) Организиране и провеждане на национални, регионални и международни срещи, семинари, обучения, форуми, конференции, концерти, фестивали, изложби и други публични събития
ал. 7) Участие в местни и международни инициативи, програми, проекти, публични форуми и други симпозиуми и обществени дискусии, включително и с международно участие;

ДЕЙНОСТ
Чл.7. Дейността на Института е в частна полза за общността от независими български IT експерти, които работят за свободното развитието на Интернет и дигиталното общество като бъде техен гарант пред българските и международните правителствени и неправителствени институции.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.8. Сдружението има следния предмет на дейност:

ал.1) Да определя и намира значими или потенциално печеливши български интернет проекти, продукти и услуги.
ал. 2) Демократизира и модернизира управленските практики чрез укрепването на мрежовите хоризонтални връзки за сметка на йерархичните вертикални такива.
ал. 3) Развитие и прилагане на междуинституционални отношения и публично-частно партньорство в сферата на  независимите дигиталните технологии;
ал. 4) Анализи, научни публикации на автори от Института, провеждане на изследвания и прогнози, изготвяне на становища, представяне на материали пред българската и международна общественост.
ал. 5) Национални, регионални и международни срещи, семинари, обучения, форуми, конференции, концерти, фестивали, изложби и други публични събития и партньорско участие в такива инициативи.
ал. 6). Партньорства и взаимодействие със структури на гражданското общество, местни и регионални администрации, държавни институции и сходни организации в страната и чужбина, с национални, регионални и международни юридически и частни лица за повишаване на ефективността на дейността на Института.
ал. 7) Осъществяване на други дейности, разрешени от закона, с цел реализация на целите на Института.

СРОК
Чл.9. Институтът е учреден за неопределен срок.

Чл. 10. ИМУЩЕСТВО.
Имуществото на института се образува от:
– доброволни дарения;
– публични дарения и завещания;
– приходи от собствено имущество;

Чл. 11. Институтът може да откаже да приеме дарение или завещание, направени при неприемливи за него условия или в противоречие с разпоредбите на закона;

Чл. 12. Имуществото се изразходва за постигане целите на института.

Чл. 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ. Институтът се прекратява:
– по решение на Софийски градски съд в случаите по чл.13, алинея 1, точка 3 от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.14. Институтът има кръгъл печат с надпис „Институт за независими дигитални изследвания и технологии“.

Чл.15. Наименованието на Института и неговото седалище се поставят върху всички официални документи и издания.