ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕЗАВИСИМИТЕ IT ЕКСПЕРТИ В БЪЛГАРИЯ

І. Общи положения:

1. Настоящият правилник урежда условията и реда за вписване в единния публичен Регистър Независимите IT експерти в Република България, наричан по-долу за краткост „Регистъра”, който се води и поддържа от Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ).

2. Вписването в Регистъра е средство за упражняване на дейността на фриленсърите, независимите IT експерти и „етични хакери“ при повишена обществена и професионална отговорност, обвързана с авторитета на ИНДИТ и международните общностни стандарти.

3. Дейността по вписването и управлението на Регистъра се осъществява от Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ) и се ръководи от Управителния съвет на Института.

4. Регистърът е публичен и се води на електронен носител на български език.

5. Информация за вписаните и заличени независими IT експерти се обявява на сайта на Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ) и съдържа трите имена на експерта, статуса му на членство, номера и датата на регистрацията, съответно на заличаването му от регистъра, анотация на професионалната квалификация и начина, по който може да се установи връзка с експерта чрез посредничеството на Института.

6. Информация за делови контакти с вписаните в Регистъра експерти може да се предостави и по искане на граждани и организации във вид на писмена справка, която съдържа името на експерта, статуса на членство, квалификации (специализации) и начинът, по който може да се установи връзка с експерта чрез посредничеството на Института.

7. В края на всяка календарна година длъжностното лице, което има за задължение да води Регистъра, предоставя на Управителния съвет на Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ) справка за вписаните и отписаните, съответно за заличените от Регистъра експерти.

8. Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ) използва Регистъра за:

  • Регистрация на Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ) към други национални и международни професионални сдружения и общности и за други международни контакти;
  • Посредничество при осъществяване на експертни, делови и бизнес контакти между регистрираните независими IT експерти и институции, организации, потребители на информационни услуги;
  • Широко информационно обслужване на своите членове относно различни форуми, обучения, услуги, събития;
  • Управление на вътрешно-институтния организационен живот;
  • Списване и администриране на официалния орган на Института – сайтът indit.institute.
  • За организиране членовете на Регистъра за различни дейности, които могат да възникнат с времето.

ІІ. Условия и ред за вписване:

1. За да бъде вписано едно лице за член на Регистъра, е необходимо то да е дееспособно, да не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и да има доказано осъществени проекти в сферата на информационните технологии.

2. Чужди граждани или лица, които желаят и имат експертно познание по критериите на точка 2 от Етичен кодекс на независимия IT експерт към ИНДИТ.

3. Вписването в Регистъра се извършва на основание попълване на Електронен формуляр или по е-поща на Института – office@indit.institute.

4. В Електронния формуляр или електронната поща се посочват минумум: имената на лицето, имейл-адрес за кореспонденция, телефон, снимки (снапшотове) на докано собствени проекти. Допълнително може да се опише (при собствено желание) какви придобити профеционални обучения, специализации или стаж е придобил.

5. Заявлението, заедно с подадените файлове през Електронния формуляр или имейл се завежда с входящ номер в офиса на Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ) като се посочва и датата, на която е било подадено.

6. Заявлението и приложените файлове се проверяват от съответното длъжностно лице, което предлага на Управителния съвет на Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ) заявителят да бъде вписан или да бъде отказано вписването му в Регистъра.

7. Ако кандидатурата му е приета, лицето се вписва в едномесечен срок в Регистъра и му се издава Сертификат за членство в Регистъра на независимите IT експерти към Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ). Сертификат за членство и значка се връчват само след актуализация на членството за текущата година.

8. В случай на неодобрение на кандидатурата, Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ) уведомява заявителя, който в 14-дневен срок от уведомлението трябва да отстрани пропуска. Ако нередовността не бъде отстранена в този срок, процедурата по вписване се прекратява, като заинтересуваното лице писмено се уведомява по електронен път.

9. Отказът на Управителния съвет на Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ) да впише заявителя в Регистъра трябва да се мотивира. Той може да бъде обжалван в 14-дневен срок пред Комисията по професионална етика и Общото събрание на Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ).

10. Вписването в Регистъра е за срок от една година. То се подновява при актуализиране на членството с внесен членски внос до 30 март следващата година.

11. При промени в обстоятелствата и данните, които са от значение за вписване в Регистъра, екпертът следва незабавно да уведоми длъжностното лице, което поддържа Регистъра.

ІІІ. Отписване и заличаване от Регистъра:

1. Всеки експерт може по собствено желание да се отпише от Регистъра със Заявление в свободен текст по електронрн път.

2. Експерт служебно се заличава от Регистъра, когато не е съобщил за обстоятелства, които са пречка за вписването му.

3. Заличаване на експерт може да се извърши и на основание съдебен акт, с който той е осъден за престъпление от общ характер или е признат за виновен за вреди, причинени от него при упражняване на неговата дейност, или е установено нарушение на Етичния кодекс на независимия IT експерт, след разглеждане на случая и решение на Комисията по професионална етика към Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ).

4. Статусът на вписани в публичния Регистър експерти, които не са внесли своя годишен членски внос до края на първото тримесечие на съответната година се променя от “Редовен член” на “Неактуализиран член”. При внасянето на годишния членски внос статусът “Редовен член” автоматично се възстановява и се отразява в публичния Регистър .

Настоящият Правилник за условията и реда за вписване в Регистъра на независимите IT експерти е приет на редовно заседание на Управителния съвет на Дружеството на психолозите на 26.02.2021 година/Протокол № 11 – 26.02.2021 година/ и e единодушно утвърден от Общото събрание на Институт за независими дигитални изследвания и технологии (ИНДИТ) на 24.03.2022г.

ПРИЕМЪТ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ЧЛЕНСТВОТО СА ЦЕЛОГОДИШНИ.

ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ IT ЕКСПЕРТИ >>