Как се става член на ИНДИТ?

Съгласно член 8 на Устава на ИНСТИТУТ ЗА НЕЗАВИСИМИ ДИГИТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОХИИ (ИНДИТ), членството в ИНДИТ е само индивидуално. Членовете са редовни, асоциирани и почетни. ПРИЕМЪТ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ЧЛЕНСТВОТО СА ЦЕЛОГОДИШНИ!

 

Редовни членове на ИНДИТ могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица от сферата на информационните технологии, които работят на ненормирано работно време, експерти от сферата на киберсигурността, интернет предриемачи от микро и малки предприятия, независимо дали са собственици, съдружници или част от екипа, както и на отделни личности, обичащи технологиите  – “технофили”, “гийкове”, “нердове”, “хакери”, “интернет гурута” и др., които обаче работят и печелят от своята дейност.. Редовни членове на Института са лицата участвали в учредяването му и приети в процеса на неговата дейност по реда, предвиден в Устава.

Приемането на нови редовни членове се извършва въз основа на доброволно подадено заявление от лицето-кандидат чрез Формуляра за кандидатсване от уебсайта на ИНДИТ, в което изрично се посочва, че приема Устава и Етичния кодекс на ИНДИТ, както и доказателства (портфолио, проекти, инициативи, приложения, кодове, снимки и др.), че кандидатът отговаря на изискванията по Устав. 

Управителният съвет на ИНДИТ разглежда молбите за ново членство и представя своето решение за прием или отказ на следващото Общо събрание. Евентуален отказ може да бъде обжалван пред Общото събрание на ИНДИТ.

След  приемането на нов член на ИНДИТ и внасянето на годишния членски внос определен от Общото събрание на ИНДИТ (за 2022 г. членския внос е 50 EUR и включва билети за INDIT Black Hat Конференция), той получава Сертификат за членство, Значка и личен регистрационен код в Публичния регистър на независимите IT експерти в България.

Асоциирани членове на ИНДИТ могат да бъдат анонимни лица, които участват само с никнейм и за които няма никакви сведения за криминални прояви в миналото или настоящето, както и лица от различни сфери от информационните технологии, но които имат пряка или косвена заслуга за развитието на полезна за интернет технология или услуга. За да кандидатстват за асоциирано членство в ИНДИТ, кандидатите изпращат по е-поща (office@indit.institute) заявление в свободен текст с мотивация защо искат да бъдат членове, както и доказателсва за осъществени от тях проекти).

Почетни членове на ИНДИТ са български и чуждестранни лица с особени заслуги в интернет и технологиите. Предложения за приемане на почетни членове се правят от Управителния съвет на ИНДИТ и се одобряват от Общото събрание. Почетните членове на INDIT не внасят членски внос. 

Ежегодно членовете на ИНДИТ актуализират своето членство като внасят своя годишен членски внос до 30 март на текущата година и представят актуална информация, ако имат нов статус или проекти.

СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ИНСТИТУТ ЗА НЕЗАВИСИМИ ДИГИТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ!

Принадлежността към ИНДИТ е престижна част от това да си фриленсър, „хакер“ или независим IT експерт в България с гарантирани от Института качества, способности и професионална отговорност. Чрез членството си в ИНДИТ Вие можете да удостоверите доълнително Вашата практика като етична от най-разпознаваемата професионална организация в Република България за етични хакери и фриленсъри.

 

ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ IT ЕКСПЕРТИ >>